(Α.Π. 33915/19-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε.82172, Ε.Υ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΡΟΥΦΑ

0

(Α.Π. 33915/19-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε.82172, Ε.Υ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΡΟΥΦΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΕ-82172» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑνΕΚ», στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.353,65 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.