(Α.Π. 33295/27-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ DNA ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SANGER ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ (Κ.Ε. 82528, Ε.Υ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ)

0

(Α.Π. 33295/27-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ DNA ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SANGER ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ (Κ.Ε. 82528, Ε.Υ. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Βελτιωμένα γενόσημα πολυπεπτιδικά φάρμακα με καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές», με ΚΕ 82528, του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο «Προμήθεια υπηρεσιών αλληλούχισης δειγμάτων DNA και σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 13.100,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο:

Σχετικά Αρχεία