(Α.Π. 33210/26-08-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, Κ.Ε. 82598_82754, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ

0

(Α.Π. 33210/26-08-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, Κ.Ε. 82598_82754, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:   14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)   17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία