(Α.Π.: 33085/25-08-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ 82642, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π.: 33085/25-08-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ 82642, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α και Β της Διακήρυξης.

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)  01/10/2021, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 17/09/2021, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 27/09/2021, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων προσφορώνΟι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:  30/09/2021, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00 μ.μ.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία