(Α.Π. 32501/11-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 82039, Ε.Υ: Α. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

0

(Α.Π. 32501/11-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 82039, Ε.Υ: Α. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου, «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)» με  ΚΕ-82039», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 416,36 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (76,89 €).

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία