(Α.Π. 32463/10-08-2021)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ 1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π 29577/21-07-2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ,ΚΕ-82733,Ε.Υ Α. ΧΛΙΧΛΙΑ

0

(Α.Π. 32463/10-08-2021)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ 1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π 29577/21-07-2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ,ΚΕ-82733,Ε.Υ Α. ΧΛΙΧΛΙΑ

Με τη παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε συνημμένα το έγγραφο με τις διευκρινίσεις επί της διακήρυξης και το διορθωμένο πίνακα συμμόρφωσης σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό (Α.Π.29577/21-07-2021) για την <Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων>, ΚΕ-82733 , με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Α. ΧΛΙΧΛΙΑ (ΑΔΑΜ: 21PROC008962593).

Σχετικά Αρχεία