(Α.Π.: 3204/21-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 60056

0

(Α.Π.: 3204/21-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 60056

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με Α.Π.: 2462/12-02-2018 με τη διαδικασία της «απ’ ευθείας ανάθεσης» (ΚΕ 60056, π/υ: €8.860,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με δεδομένο ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας, όπως ήταν και το κριτήριο επιλογής προμηθευτή, αλλάζουμε το κριτήριο επιλογής προμηθευτή από «το σύνολο της προμήθειας» σε «επιλογή ανά ομάδα ειδών / υπηρεσιών» δίνοντας τη δυνατότητα στους προμηθευτές να κάνουν προσφορές και ανά ομάδα ειδών / υπηρεσιών και παρατείνουμε την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως και τη Δευτέρα 26/02/2018 και ώρα 14:00.

Η νέα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία