(Α.Π. 31833/21-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΕ:82206, Ε.Υ.: Ε. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, Π/Υ:€ 12.096,76 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 31833/21-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΕ:82206, Ε.Υ.: Ε. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, Π/Υ:€ 12.096,76 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»-υποέργο 04 «Νέα Προϊόντα Διατροφής με Λειτουργικές Καλλιέργειες και Πρεβιοτικές Διαιτητικές Ίνες και Μελέτη Επίδρασης στο Εντερικό Μικροβίωμα» με Κωδικό έργου ΚΕ 82206 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12,096.76€  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία