(Α.Π.: 31610/20-12-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.773,39 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 31610/20-12-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.773,39 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 31610/20-12-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Αλγόριθμοι ψηφιακής ασφάλειας Νευρωνικών Δικτύων Αιχμών, ΚΕ-82180», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.773,39 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10 Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία