(Α.Π.: 31522/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82172 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΜΠΡΟΥΦΑ

0

(Α.Π.: 31522/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82172 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΜΠΡΟΥΦΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΕ-82172» του Προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 10.080,65 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μπρούφα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θράκης.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία