(Α.Π. 31457/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΕ:81535, Ε.Υ.: Θ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ, Π/Υ:€ 10.186,85 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 31457/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΕ:81535, Ε.Υ.: Θ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ, Π/Υ:€ 10.186,85 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81535,» του Προγράμματος του ΠΜΣ με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»  που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αντιδραστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 10.186,85 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία