(Α.Π.: 31425/20-12-2018) Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας με Α.Π.: 28404/26-11-2018

0

(Α.Π.: 31425/20-12-2018) Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας με Α.Π.: 28404/26-11-2018

(Α.Π.: 31425/20-12-2018) Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας με Α.Π.: 28404/26-11-2018. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00.