(Α.Π. 30960/28.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €6.133,06 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80227)

0

(Α.Π. 30960/28.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π/υ: €6.133,06 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80227)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία, ΚΕ-80227» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού Εργαστηριακού Υλικού,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.133.06  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία