(Α.Π. 30596/13-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΓΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Π.Υ. €15.322,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΕ:82170, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

0

(Α.Π. 30596/13-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΓΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Π.Υ. €15.322,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΕ:82170, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 20/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

 

Σχετικά Αρχεία