(Α.Π.: 30119/20-12-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.700,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 30119/20-12-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.700,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.700,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 ώρα 14:00

Σχετικά Αρχεία