(Α.Π. 29705/19.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το έτος 2018 (π/υ: €13.130,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81439)

0

(Α.Π. 29705/19.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το έτος 2018 (π/υ: €13.130,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81439)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» (ΚΕ-81439), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το έτος 2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 13.130,00 (ειδικό καθεστώς ΦΠΑ βάση Ν.2859/2000)

 

Σχετικά Αρχεία