(Α.Π.: 29258/02-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ», ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

0

(Α.Π.: 29258/02-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ», ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση αιματοφάγων εντόμων μέσω της τεχνολογίας NGS για μαζικό γονιδιωματικό και μεταγραφωμικό έλεγχο, INSEQT, ΚΕ-82148» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.129,03 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Ε.Υ. τον Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία