(Α.Π. 28715/27-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΜΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PCT/GR2017/000030-06-06-2017 KAI B)ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (π/υ: € 16.950,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Φ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ)

0

(Α.Π. 28715/27-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΜΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ PCT/GR2017/000030-06-06-2017 KAI B)ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (π/υ: € 16.950,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Φ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ερευνητικών και συνεργατικών σχηματισμών, αξιοποίηση, διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνών και περαιτέρω έρευνα σε σχέση με ειδικές εφαρμογές κελιών ιόντων λιθίου» (ΚΕ81473) που χρηματοδοτείται από Εσωτερικούς πόρους και αφορά σε ανάθεση Υπηρεσιών με την διαδικασία της «Απευθείας ανάθεσης» με αντικείμενο την«Προμήθεια Υπηρεσιών α) Τεχνικής Γνωμάτευσης επί της έρευνας της Διεθνούς Αίτησης Ευρεσιτεχνίας PCT/GR2017/000030-06-06-2017 και β)Τεχνικής Υποστήριξης για την είσοδο της ανωτέρω Αίτησης στην εθνική φάση των επιλεγομένων κρατών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.950,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία