(ΚΕ-80340) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης για συμβάσεις προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 2 Μαϊου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανασυγκρότηση: α) της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για συμβάσεις προμηθείων και β) της Επιτροπής παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕ-80340

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος

Ιατρικής Δ.Π.Θ., τηλ. 25513 51001

e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: simop@med.duth.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δίδακτρα Μεταπτυχιακών σπουδαστών, χορηγίες, δωρεές και εισφορές διαφόρων φορέων

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία