(Α.Π.:28152/22-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων, Λοιπού Εξοπλισμού, Επιστημονικών οργάνων για το έτος 2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.075,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:28152/22-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων, Λοιπού Εξοπλισμού, Επιστημονικών οργάνων για το έτος 2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.075,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.:28152/22-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-60066), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια Εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων, Λοιπού Εξοπλισμού, Επιστημονικών οργάνων για το έτος 2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.075,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28 Νοεμβρίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία