(Α.Π.: 27511/15-11-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετακινήσεων και διαμονής διδασκόντων και ομιλητών ΠΜΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.900,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 27511/15-11-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετακινήσεων και διαμονής διδασκόντων και ομιλητών ΠΜΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.900,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 27511/15-11-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική», ΚΕ-82214», που αφορά σε ανάθεση υπηρεσιών, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετακινήσεων και διαμονής διδασκόντων και ομιλητών ΠΜΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.900,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 28-11-2018 ,ωρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία