(Α.Π.: 27076/28-11-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ E-learning WEBEX ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ»

0

(Α.Π.: 27076/28-11-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ E-learning WEBEX ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕΤΟΣ, ΚΕ-81708» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θράκης, που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Ενοικίαση πλατφόρμας για την διεξαγωγή των μαθημάτων Elearning WEBEX και τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των μαθημάτων του ΠΜΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €14.800,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Η αναλυτική πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία