(Α.Π. 26750/24.11.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για την «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών» (π/υ: €27.710,36 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975 Υποέργο 1)

0

(Α.Π. 26750/24.11.2017) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για την «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών» (π/υ: €27.710,36 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975 Υποέργο 1)

Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 393/22-11-2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμηθειών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στην αναλυτική διακήρυξη.

 

Σχετικά Αρχεία