(Α.Π. 26529/22.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (π/υ: €17.624,69 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ81975-Υποέργο 5)

0

(Α.Π. 26529/22.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (π/υ: €17.624,69 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ81975-Υποέργο 5)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5), ΚΕ-81975» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια και Αναβάθμιση Λογισμικών Προγραμμάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €17.624,69 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία