(Α.Π.: 26462/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 81771 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

0

(Α.Π.: 26462/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 81771 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «FORESMIT Recovery of degraded coniferous FOrests for environmental sustainability REStoration and climate change MITigation” Εθνική Συμμετοχή ΓΓΕΤ (Matching Funds), ΚΕ-81771 » του Προγράμματος «Εθνική Συμμετοχή ΓΓΕΤ -Matching Funds», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού για μετρήσεις πεδίου και εργαστηρίου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.120,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.