(Α.Π.: 25776/14-11-17) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, π/υ: € 5.424,00 πλέον ΦΠΑ – ΚΕ: 81796

0

(Α.Π.: 25776/14-11-17) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, π/υ: € 5.424,00 πλέον ΦΠΑ – ΚΕ: 81796

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΚΕ- 81796», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.424,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

 

Η αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία