(Α.Π.: 25477/31-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 19.990,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 25477/31-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 19.990,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 25477/31-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., ΚΕ-81705, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 19.990,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία