(Α.Π. 25380/08.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, υπηρεσιών ανίχνευσης γονιδίων και επισκευής μικροσκοπίου (π/υ: €4.452,76 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60063)

0

(Α.Π. 25380/08.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, υπηρεσιών ανίχνευσης γονιδίων και επισκευής μικροσκοπίου (π/υ: €4.452,76 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60063)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ : Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών ΚΕ-60063», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας εργαστηριακών αντιδραστηρίων, υπηρεσιών ανίχνευσης γονιδίων και επισκευής μικροσκοπίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.452,76 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία