(Α.Π. 2525/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΩΝ/ΤΥΜΠΑΝΩΝ, Κ.Ε. 82080, Ε.Υ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ

0

(Α.Π. 2525/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΩΝ/ΤΥΜΠΑΝΩΝ, Κ.Ε. 82080, Ε.Υ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕ-82080» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια μελανωτήρων/τυμπάνων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.060,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή, 5  Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 13:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία