(Α.Π.: 25194/29-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Δορυφορικών εικόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,61 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 25194/29-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης με αντικείμενο την «Προμήθεια Δορυφορικών εικόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,61 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 25194/29-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφόρος αξιοποίηση της βιοποικιλότητας σε δασικές περιοχές – BIOPROSPECT, ΚΕ-82008» του Προγράμματος «INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 /Priority Axis: 2. Environment», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Δορυφορικών εικόνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,61 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 ώρα 14:00.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία