(Α.Π.: 25104/26-10-2018) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠ: 25104/26-10-2018, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΝΤΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

0

(Α.Π.: 25104/26-10-2018) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠ: 25104/26-10-2018, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΝΤΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠ: 25104/26-10-2018

 

Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στη Διακήρυξη του έργου με ΚΕ 82147 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τέντε και τίτλο προμήθειας: «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Εργαστηρίου», στη σελίδα 21 ότι πρέπει να κατατεθεί ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ στο φάκελο δικαιολητικών συμμετοχής. Στο σημείο αυτό δεν απαιτείται ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, παρά μόνο κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο.

 

Από το Τμήμα Προμηθειών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ