(Α.Π.: 25104/26-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

0

(Α.Π.: 25104/26-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

Διενέργεια και Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας

 Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του τμήματος Β του παρόντος διαγωνισμού, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 16/2018 (του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου) τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α και Γ του παρόντος διαγωνισμού.

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου με ΚΕ 82147: Καθηγητής Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ κ. Ιωάννης Τέντες

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: € 57.016,51 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 09/11/2018 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία