(Α.Π. 2474/29-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82020. Π/Υ:€ 6.209,68 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ.)

0

(Α.Π. 2474/29-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82020. Π/Υ:€ 6.209,68 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ.)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την προμήθεια «Λοιπού -μη επιστημονικού  εξοπλισμού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 6.209,68 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α  (€ 1.490,32).

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία