(Α.Π.: 24359/18-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, π/υ: €21.967,74 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60056 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ

0

(Α.Π.: 24359/18-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, π/υ: €21.967,74 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60056 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του τμήματος Β της παρούσας Διακήρυξης,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 15/10-10-2018 (του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου) τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα της Διακήρυξης.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 02/11/2018 και ώρα: 14:00

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία