(Α.Π.: 24261/18-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81006 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ

0

(Α.Π.: 24261/18-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81006 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ», KE-81006 που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.210,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Δ.Π.Θράκης κ. Μιχαήλ Κουκουράκη.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο στο συνημμένο αρχείο.