(Α.Π. 24089/17-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ I)ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, II) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, III) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, IV) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π/Υ: €51.091,90 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:82134, Ε.Υ: Σ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ)

0

(Α.Π. 24089/17-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ I)ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, II) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, III) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, IV) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π/Υ: €51.091,90 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:82134, Ε.Υ: Σ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 15/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία