(Α.Π. 24017/17-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ SANGER ΚΑΙ NGS (Π/Υ: € 20.157,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:82134, Ε.Υ.: Σ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ)

0

(Α.Π. 24017/17-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ SANGER ΚΑΙ NGS (Π/Υ: € 20.157,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:82134, Ε.Υ.: Σ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 15/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία