(Α.Π. 24014/27-10-2017) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου HERMES – ΚΕ 81940, π/υ: €44.601,74

0

(Α.Π. 24014/27-10-2017) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου HERMES – ΚΕ 81940, π/υ: €44.601,74

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσιών

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 391/2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός
Τύπος: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «HERMES: Εναρμονισμένο πλαίσιο αντιμετώπισης της παράκτιας διάβρωσης ενισχύοντας την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης»
Κωδικοί CPV των παρεχομένων υπηρεσιών: 73000000-2, 71351920-2, 72224000 – 1, 63512000-1
Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 44.601,74
Φ.Π.Α. Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 10.704,42 € )
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : HERMES: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κωδικός έργου Ε.Λ.K.E./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-81940

Σχετικά Αρχεία