(Α.Π.: 23827/12-07-2019) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΕ 82006, ΕΥ κ. Μ. ΚΟΦΦΑ

Στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με α.π. Διακήρυξης 19048/06-06-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069237) «Προμήθεια ειδών συστημάτων μικροσκοπίας – ΚΕ 82006», κωδικοί στο ΕΣΗΔΗΣ για Τμήμα 1: 75116 και Τμήμα 2: 75121, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθορισμένη για σήμερα Παρασκευή 12/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ. διενέργεια του Διαγωνισμού (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) και θα μετατεθεί για την Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 9:00 π.μ..

 

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο