(Α.Π.: 2371/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ WEBINARS, ΚΕ 82093, Ε.Υ.: Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π.: 2371/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ WEBINARS, ΚΕ 82093, Ε.Υ.: Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Διοργάνωση Διαδικτυακών Ενημερωτικών Εκδηλώσεων με την μορφή webinars», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.814,56 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης των Προσφορών: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία