(Α.Π.: 23489/11-10-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ, ΚΕ: 60056, Ε.Υ.: κ. Α. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ

0

(Α.Π.: 23489/11-10-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ, ΚΕ: 60056, Ε.Υ.: κ. Α. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΕ-60056», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπολογιστικών μονάδων και περιφερειακών συσκευών υποστήριξης Η/Υ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.545,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραφύλλη.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.