(Α.Π.: 23447/10-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

0

(Α.Π.: 23447/10-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» ΚΕ-81542,  που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.265,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαο Νικολλέτο.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.