(Α.Π.: 23299/20-10-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.549,64 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ΚΕ-81600

0

(Α.Π.: 23299/20-10-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.549,64 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ΚΕ-81600

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ., ΚΕ81600», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.549,64 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ΚΕ-81600.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 27-10-2014, ώρα 14:00

Σχετικά Αρχεία