Α.Π. 23216/09-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΕ 60084, ΕΥ κα Γαβριηλίδου Ζωή, π/υ €2.016,13 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ», ΚΕ-60084, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,13 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία