(Α.Π. 23201/09-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π/υ:€ 41.935,47 , ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:81980, Ε.Υ.: Θ. ΣΑΡΡΗΣ)

0

(Α.Π. 23201/09-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π/υ:€ 41.935,47 , ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ:81980, Ε.Υ.: Θ. ΣΑΡΡΗΣ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 14/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας  με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία