(Α.Π.: 23088/08-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81523 ΚΑΙ Ε.Υ. τον κ. ΑΛΕΞΙΟ ΓΑΛΑΝΗ

0

(Α.Π.: 23088/08-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81523 ΚΑΙ Ε.Υ. τον κ. ΑΛΕΞΙΟ ΓΑΛΑΝΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette. Διαμόρφωση Ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές (MATCHING FUNDS), ΚΕ-81523», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επισκευή καταψύκτη» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,60 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αλέξιο Γαλάνη – Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θράκης.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.