Α.Π. 22990/05-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλωσίμων (ΚΕ 60068, ΕΥ κ. Νικολέττος Νικόλαος, π/υ €5.055,70 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου « Λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 60068», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.055,70 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία