Α.Π. 22864/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΓΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (π/υ: 15,322.58€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82170, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

0

Α.Π. 22864/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΓΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (π/υ: 15,322.58€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82170, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 14/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία