(Α.Π. 22862/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (π/υ: 41.129,03€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82170, Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

0

(Α.Π. 22862/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (π/υ: 41.129,03€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82170, Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

  

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 14/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία