Α.Π. 22644/04-07-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αντιδραστηρίων (Κ.Ε. 60138, ΕΥ κα Χλίχλια Αικατερίνη, π/υ €5.151,40 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική : Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με ΚΕ-60138 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.151,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)